Shiruba-Jiu-Jitsu Trainer


Shiruba Jiu Jitsu - Kampfsport für Ältere
Shiruba Jiu Jitsu - Kampfsport für Ältere

 

 

Uwe Reichert

 

5. Dan Jiu-Jitsu

    - Dan-Prüfer

    - Kyu-Prüfer                   

 

2. Mittelstufe Gokishu-Ki-Jutsu  

 

Übungsleiter B - Prävention Haltung und Bewegung

Übungsleiter B - Rehasport für Innere Medizin

Übungsleiter C - Breitensport für alle Zielgruppen


Trainer in der Außenstelle Bochum - Hamme

Shiruba Jiu Jitsu - Kampfsport für Ältere
Shiruba Jiu Jitsu - Kampfsport für Ältere

 

 

Udo Holtmann

 

5. Dan Jiu Jitsu

    - Kyu-Prüfer

 

1. Kyu Judo


Shiruba Jiu Jitsu...

Die Trainingszeiten...

Jiu Jitsu...